Variace, permutace, kombinace

Kombinace

Kombinace se od variací liší tím, že nezáleží na pořadí vybraných prvků.

k-členná kombinace z n prvků je neuspořádaná k-tice sestavená z těchto prvků tak,
že každý se v ní vyskytuje nejvýše jednou.

 

Abychom odlišili zápisy variací a kombinací, zapisujeme variace do kulatých závorek, např. (c, a, b), a kombinace do složených závorek, např. {e, f, g}.

Ukažme si rozdíl mezi tříčlennými variacemi ze čtyř prvků a tříčlennými kombinacemi ze čtyř prvků:

Tříčlenné variace z prvků a, b, c, d:
(a, b, c)
(a, c, b)
(b, a, c)
(b, c, a)
(c, a, b)
(c, b, a)
(a, b, d)
(a, d, b)
(b, a, d)
(b, d, a)
(d, a, b)
(d, b, a)
(a, c, d)
(a, d, c)
(c, a, d)
(c, d, a)
(d, a, c)
(d, c, a)
(b, c, d)
(b, d, c)
(c, b, d)
(c, d, b)
(d, b, c)
(d, c, b)
Tříčlenné kombinace z prvků a, b, c, d:
{a, b, c} {a, b, d} {a, c, d} {b, c, d}

Každé tříčlenné kombinaci ze čtyř prvků odpovídá 3! = 6 tříčlenných variací ze stejných čtyř prvků.
Obecně každé k-členné kombinaci z n prvků odpovídá k! k-členných variací ze stejných n prvků.
Odtud můžeme odvodit vztah mezi počtem k-členných kombinací z n prvků K(k, n) a počtem k-členných variací z n prvků V(k, n):
V(k, n) = k! · K(k, n).
Tento vztah můžeme dál rozepsat a vyjádřit počet k-členných kombinací v závislosti na hodnotách kn:

K(k, n) = 1

k!
· V(k, n) = 1

k!
· n!

(nk)!
= n!

k! · (nk)!
Počet K(k, n) všech k-členných kombinací z n prvků je
K(k, n) = n!

k! (nk)!
.
 

Jak už bylo uvedeno výše, tříčlenné kombinace ze čtyř prvků jsou čtyři: {a, b, c}, {a, b, d}, {a, c, d}, {b, c, d}.
Zkusme jejich počet určit pomocí odvozeného vzorce:

K(3, 4) = 4!

3! · (4 − 3)!
= 4!

3! · 1!
= 4

Pro výpočet K(k, n) můžete využít následující skript:

k =
n =
K(k, n) =

Příklad

Ve třídě je 26 žáků. Kolika způsoby z nich lze vybrat dva zástupce třídy?

Řešení

Protože nezáleží na pořadí vybraných studentů, jde o dvoučlenné kombinace z 26 prvků. Jejich počet je
K(2, 26) = 26!

2! · 24!
= 325.

Kombinace a podmnožiny

Zůstaneme ještě chvíli u tříčlenných kombinací z prvků a, b, c, d:
{a, b, c}, {a, b, d}, {a, c, d}, {b, c, d}.
Všimněte si, že tyto kombinace přesně odpovídají všem tříprvkovým podmnožinám množiny {a, b, c, d}.
Tato vlastnost platí obecně:

k-členná kombinace z n prvků je k-členná podmnožina množiny těmito n prvky určené.

 

Prázdnou množinu (k = 0) lze z libovolné n-prvkové množiny vybrat vždy jen jediným způsobem, proto pro všechna n, kde n je přirozené číslo, platí K(0, n) = 1.

Příklad

Určete počet tříprvkových podmnožin množiny {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}.

Řešení

Počet tříprvkových podmnožin desetiprvkové množiny je stejný, jako počet tříčlenných kombinací z deseti prvků. Proto je hledaný počet
K(3, 10) = 10!

3! · 7!
= 120.

Kombinační číslo

Kombinační číslo je symbol, který označuje počet k-členných kombinací z n prvků.

Pro všechna celá nezáporná čísla n, k, kn, je
(n
k
)= n!

k! (nk)!
 
Symbol
(n
k
)
 čteme "n nad k".

Počet K(k, n) všech k-členných kombinací z n prvků můžeme zapsat kombinačním číslem:

K(k, n) =(n
k
)
 

Při počítání s kombinačními čísly se často využívá následující vlastnost:

Pro všechna celá nezáporná čísla n, k, kn, platí
(n
nk
) = (n
k
)
 

Odvození je snadné:

(n
nk
) = n!

(nk)! [n − (nk)]!
= n!

(nk)! k!
= (n
k
)
 

Příklad

U výtahu, do něhož můžou nastoupit nejvýše tři osoby, stojí 5 osob. Označme je a, b, c, d, e. Sestavte všechny trojice osob, které mohou nastoupit, a vypište dvojice, které v daném případě nenastoupí.

Kliknutím na osobu před výtahem a ve výtahu se tyto dvě osoby vymění:

Ve výtahuPřed výtahem
Adam, Bára, Cyril, David, Ema Adam, Bára, Cyril, David, Ema

Řešení

Nastoupí Zůstávají
{a, b, c}{d, e}
{a, b, d}{c, e}
{a, b, e}{c, d}
{a, c, d}{b, e}
{a, c, e}{b, d}
{a, d, e}{b, c}
{b, c, d}{a, e}
{b, c, e}{a, d}
{b, d, e}{a, c}
{c, d, e}{a, b}
Tento příklad názorně ilustruje výše uvedenou vlastnost
(n
nk
) = (n
k
),
tj. počet možností, jak vybrat tři lidi, kteří pojedou výtahem, je stejný, jako počet možností, jak vybrat dva lidi, kteří budou muset počkat:
(5
3
) = (5
2
) = 10

Další vlastnosti kombinačních čísel


Úlohy k tématu: kombinační čísla, kombinace

Předchozí stránka: Permutace

Další stránka: Úlohy